تعاریف و مفاهیم

ـ اجـازه برداشت :

مجوزي است كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تامين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشــت واريزه ها و ذخاير محدود و جزيي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر ميشود.

ـ امكانات زير بنايي و خدمات :

عبارت از تاسيسات و خدماتي است كه به منظور تامين نيازهاي صنعتي و خدماتي پشتيباني اشخاص طرف قرارداد در شهرك صنعتي بر حسب ضرورت و متناسب با امكانات شركت ايجاد و مورد بهره برداي قرار ميگيرد مانند : تامين آب و احداث خطوط انتقال و شبكه توزيع آن و مخازن مربوط، شبكه جمع آوري فاضلاب، شبكه جمع آوري آبهاي سطحي، تصفيه خانه فاضلاب، معابر عمومي، پاركينگ، فضاي سبز، ساختماهاي عمومي، تاسيسات برق شامل پست انتقال و تبديل و شبكه توزيع فشار قوي و متوسط و ضعيف و پستهاي مربوط‚ شبكه روشنايي معابر و محوطه شهرك، راه دسترسي به شهرك، خطوط انتقال و ايستگاه تقليل فشار و شبكه توزيع گاز شهري و شبكه مخابرات و غيره. منظور از امكانات شركت در مورد تامين آب و برق عبارت است از ميزان آب و يا برقي كه در زمان معين با توجه به سرمايه گذاريهاي انجام شده در اختيار شركت بوده و آماده براي بهره برداي مي باشد.

ـ اعلاميه تاسيس :

مجوز اوليه جهت احداث واحد صنعتي ميباشد كه از تيرماه سال80 جايگزين جواز تاسيس گرديده است .

ـ پروانه بهره برداري :

واحد توليدي پس از موفقيت در توليد موفق به اخذ اين پروانه شده و رسما“ مشغول بكار ميگردد.

ـ پروانه بهره برداري مستقيم از طرح :

پروانه بهره برداري هايي هستند كه مستقيما“ از مرحله طرح ( جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس) به بهره برداي رسيده اند. بديهي است ساير پروانه هاي بهره برداري كه داراي سابقه پروانه تاسيس ‚ كارت شناسايي و گواهي صنعتي ميباشند شامل اين تعريف نمي شود.

توضيح : بر اساس دستور العمل شماره 4011 مورخ 18/9/ 79 كليه سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها مي بايست نسبت به تبديل پروانه هاي تاسيس ‚ كارتهاي شناسائي و گواهي هاي فعاليت صنعتي صادره به پروانه بهره برداري اقدام نمايند. در مورد محدوده هاي 120 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان كارتهاي شناسايي و گواهي هاي فعاليت صنعتي صادره كماكان بقوت خود باقي خواهند بود.

ـ پروانه تاسيس :

به منظور توليد آزمايشي صادر ميگرديد و از سال 1372 از مراحل احداث واحد صنعتي حذف گرديد است .

ـ پروانه كاربرد علامت استاندارد :

عبارت است از مجوزي كه به يك واحد توليدي يا خدماتي پس از انجام بررسيهاي لازم در طي مراحل مختلف براي يك محصول يا خدمات كه منطبق با ويژگي هاي مندرج در استاندارد ملي مربوط ميباشد داده ميشود .

ـ تجديد نظر استاندارد ملي :

عبارت است از تغييراتي كه بنا به مقتضيات علمي ‚ فني و تجربي و با توجه به نيازها به منظور اعتبار بخشيدن و روز آمد شدن استاندارد انجام ميگردد .

تدوين استاندارد ملي :

عبارت است از فرآيندي به منظور تعيين و تدوين ويژگيها و مشخصات يك محصول و قاعده منطقي انجام يك كار بر اساس نتايج علمي ‚ فني و تجربي با توجه به جنبه هاي اقتصادي ‚ اجتماعي و فرهنگي با همكاري واجماع نظر كليه كسانيكه در آن محصول و يا خدمت سهيم و ذينفع ميباشند.

ـ تعداد شهركهاي صنعتي در حال واگذاري :

تعداد شهركهاي صنعتي مصوب كه خدمات زيربنايي فراهم شده در آنها در حدي است كه صاحبان صنايع قادر به احداث واحد خود هستند.

ـ تعداد شهركهاي صنعتي مصوب :

تعداد شهركهاي صنعتي كه به تصويب هيات وزيران رسيده باشد .

ـ تعداد قراردادهاي واگذاري زمين در شهركهاي صنعتي :

مجموع قراردادهاي منعقده واگذاري زمين در شهركهاي صنعتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مجموع واحدهاي صنعتي ‚ خدماتي و كارگاهي را در بر مي گيرد . ( با حذف قراردادهاي ابطال شده )

ـ شهـرك صنعتي :

مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه مجموعه اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي ‚ پژوهشي ‚ فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي ‚ مهندسي ‚ آموزشي ‚ اطلاع رساني مشاوره اي و بازرگاني در آن مستقر شده و يا براي استقر ار واحدهاي مذكور اختصاص مي يابد و در آن تمام و يا پاره اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليتهاي آن به واحدهاي مزبور واگذار ميشود. منظور از امكانات زير بنايي و خدمات ضروري امكاناتي است كه با توجه به سرمايه گذاري هاي انجام شده در اختيار شهرك بوده و آماده بهره برداي ميباشد.

ـ زمين تخصيصي :

منظور از زمين تخصيصي در اين قرارداد قطعه زمين از اراضي شهرك صنعتي است كه حق بهره برداي از آن‚ از طرف شركت به طرف قرارداد اختصاص داده شده است .

ـ طرحهاي در دست احداث :

جوازهاي تاسيس و اعلاميه هاي تاسيس با پيشرفت فيزيكي 20 تا 98 درصد كه هنوز مجوز ديگري ( پروانه بهره برداري ) دريافت ننموه اند.

ـ طرحهاي راه اندازي شده :

طرحهاي با پيشرفت فيزيكي 99 تا 100 درصد كه مشغول به توليد شده اند ولي هنوز موفق به دريافت پروانه بهره برداري نگرديده اند.

ـ كارت شناسايي :

واحدهاي توليدي فعال مستقر در محدوده 120 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان كه فاقد پروانه يا مجوز صنعتي باشند بشرط آنكه زمان شروع بهره برداري آنها قبل از تاريخ 30/6/64 باشد .

ـ واحدهاي فعال :

واحدي كه داراي يكي از مجوزهاي پروانه بهره برداي ‚ گواهي فعاليت صنعتي ‚ كارت شناسايي و يا پروانه تاسيس بوده و در حال توليد مي باشد .

ـ وسعت زمين واگذاري در شهركهاي صنعتي :

مجموع متراژ زمين واگذار شده به طرفهاي قرارداد در شهركهاي صنعتي است ( با حذف قراردادهاي ابطال شده )

ـ وسعت شهركهاي صنعتي در حال واگذاري :

وسعت آندسته از شهركهاي صنعتي مصوب كه در حال واگذاري زمين هستند.

ـ حق بهره برداري :

حق استفاده از زمين و آن بخش از امكانات زير بنايي و خدماتي شهرك است كه ذيل فصل (ب ) قرارداد ذكر شده و با پرداخت بهاي آن توسط طرف قرارداد احداث و تامين ميگردد . حق بهره برداري از امكانات زيربنايي و خدماتي شهرك وابسته و متعلق به زمين تحت اختيار طرف قرارداد بوده و قابل انتزاع و همچنين قابل انصراف نمي باشد .

ـ هزينه هاي خدماتي و نگهداري :

عبارت است از هزينه هاي جاري عمومي شهرك صنعتي مانند مصرف آب و برق معابر و اماكن و تاسيسات عمومي ‚ نگهداري معابر و ساختمانهاي عمومي و فضاي سبز ‚ تعمير ات ضروري ‚ جمع آوري وحمل زباله غير صنعتي ‚ حفاظت و نظافت شهرك و همچنين خدمات اداري و پرسنلي آن .

ـ هزينه هاي اختصاصي واحدها :

عبارت از هزينه هاي استفاده از تاسيسات و خدمات شهرك صنعتي است كه به وسيله واحد صنعتي مي بايست حسب مورد به شهرك صنعتي و يا سازمان ذيربط (مانند سازمان آب ‚ شركت مخابرات ‚ برق منطقه اي ‚ شركت گاز و غيره ) پرداخت شود.

- شهرك صنعتي در حال بهره برداری:

شهرك صنعتي مصوبي كه خدمات زيربنايي فراهم شده در آن در حدي است كه تمام يا قسمتي از وسعت آن در مرحله تخصيص زمين به متقاضيان سرمايه گذاري صنعتي است.

- شهرك صنعتي مصوب:

شهرك صنعتي كه به تصويب هيات وزيران رسيده است.

- شهرك فناوري:

شهركي است كه مجموعه اي از خدمات نرم افزاري (مشاوره ، تحقيق و توسعه، بازاريابي  و ...) ، آزمايشگاه مرجع و مراكز رشد در آن ايجاد شده و به واحدهاي توليدي و صنعتي خدمات ارائه مي نمايد.

- ناحيه صنعتي:

ناحيه اي است با امكانات مشابه شهرك صنعتي و مساحت آن كمتر از 100 هكتار مي باشد.

- ناحيه صنعتي روستايي:

ناحيه صنعتي است داراي محدوده و مساحت كمتر از پنجاه هكتار كه در چارچوب طرحهاي ناحيه اي موجود مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ايجاد مي شود و شامل مجموعه اي از واحدهاي صنعتي با اولويت صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و خدمات پشتباني است.

- صنايع كوچك:

به واحدهاي صنعتي اطلاق مي شود كه تعداد شاغلان آن كمتر از 50 نفر نيروي انساني باشد.

- خوشه صنعتي:

به مجموعه اي از واحدهاي كسب و كار اطلاق مي شود كه در يك منطقة جغرافيايي و در يك گرايش صنعتي متمركز شده و با همكاري و تكميل فعاليت هاي يكديگر، به توليد و عرضة تعدادي كالا و خدمات مي پردازند.

- مركز خدمات فناوري و كسب و كار:

مركزي است در داخل شهرك هاي صنعتي و شهركهاي فناوري كه براي ارائه خدمات نرم افزاري و مشاوره اي به واحدهاي توليدي و صنعتي با اولويت واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي ايجاد مي شود.

- خدمات نرم افزاري:

مجتمعي است در داخل شهرهاي مسكوني كه با هدف (IT) مجتمع فناوري اطلاعات ايجاد مي شود.

پیوندهای مرتبط

لینکستان

نظر سنجی

چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟ 

کاربران آنلاین

 31 مهمان حاضر

ورود

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز413
mod_vvisit_counterدیروز684
mod_vvisit_counterاین ماه12958
mod_vvisit_counterکل بازدیدها1003871